ד. תורה שבעל פה ותורת הסוד

תורה שבעל פה למן המאה השש עשרה ועד למאה השמונה עשרה 63 25 לנוכח התפשטותה של עמדה זו בקרב חכמי ישראל אפשר כך מילים או ראיות . 25 נציין רשימה חלקית של חכמים שנקטו עמדה זו : ר' יוסף קארו ( בדק הבית על אבן העזר, סימן קלו ) ; ר' יעקב חביב ( עין יעקב, ברכות ה ע"א, ד"ה לוחות : 'במשנה אנחנו חייבין להתעסק בה, רצוני לומר בידיעתה על פה, אבל לא לקרות בה, ולא בתלמוד, כי לא ניתנו ליכתב, עד שבאו רבינו הקדוש ורב אשי וכתבוה לסיבה אמיתית ידוע' ) ; ר' גדליה בן יחיא ( שלשלת הקבלה, עמ' עב : 'והוא חיבר המשניות . . . וכבר נודע שהמשניות כבר היו משנים קדמוניות, אמנם חוץ מהסדר ומפוזרים בעולם בקונטרסים במקומות שונים אשר היו עומדים החכמים, וזה הנשיא הקדוש . . . השתדל לאסוף כולם וחברם יחד בסדר נאות ויפה ולשון צח כאשר הוא לפנינו היום' ) ; ר' יהושע בעז ב"ר אברהם ( עין משפט, הקדמה : 'ועל רבינו הקדוש גבר האל חסדיו, ותורה וגדולה בו נועדו יחדיו, וכראותו כי התורה משתכחת מילדיו, הוסיף אומץ וחזק את ידיו, ויאסוף שמה כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבארים, וחקקו על לוח כל דברי החברים, כי לא תשכח מפי זרעם לדורי דורים' ) ; ר' ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי