ג. בעל פה ולא בספר ובדיו

פרק שלישי 60 אחד כפי הוראת שעה כאשר עם לבבו . ומהאי טעמא לא עשה נמי רבו הגאון מהר' יעקב פולק שום ספר, גם שום תשובה ששלחו למרחוק לא העתיקו בביתם 19 אלו הגאונים מהאי טעמא, אף כי היה נחשב בעיניהם כיוהרא . מסורת דומה על אודות ר' שלום שכנא נזכרה גם במסגרת הפולמוס הנוקב שהתנהל במאה השש עשרה בנוגע לחיבוריו ההלכתיים של ר' יוסף קארו . כאמור, יומרתו של קארו ליצור קנון הלכתי אחיד ומחייב בכל קהילות ישראל עוררה תרעומת מרובה אצל כמה מבני דורו ; הם קבלו על ניסיונו להשליט פסיקה ספרדית גם בקהילות אשכנז ולכבול למרותו את ידי הפוסקים הבאים . עם מבקריו החריפים של קארו נמנה ר' חיים פרידברג ( 0351— 1588 ) , אחי המהר"ל מפראג ותלמידו של ר' שלום שכנא מלובלין . בפתח ספרו 'ויכוח מים חיים' ( 1575 ) שטח פרידברג את מסכת טענותיו כנגד קארו, ובכלל זאת ציין כי הופעת 'בית יוסף' ו'שולחן ערוך' פגעה בחופש ההוראה של פוסקים עתידיים . בהקשר זה עימת פרידברג בין קארו לבין רבו שלום שכנא : ולזה מנעו הראשונים מלחבר שום ספר מיוחד על דיני איסור והיתר, לקבוע המנהג והלכה לרבים . . . כי בעת שלמדנו יחד בישיבת הגאון המופלא מוהר"ר שכנא ז"ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי