רשימת קיצורים ביביליוגרפיים

421 | ים ביביליוגרפי רשימת קיצורים ד . ", הרב ז ' נוימן ) עורך ( , ירושלים תשס רבנו ל , " = הנ רבנו אבינר , ט . " , ירושלים תשס אורות מאופל : על השואה ל , " = הנ שואהאבינר , לכות משיח הל , ' שלא יעלו בחומה ', בתוך : " = הנ שלא יעלו אבינר , . 130 - 81 ' ג , עמ " , ירושלים תשס ם " לרמב ט . ", ירושלים תשמ שלהבתיה ל , " = הנ שלהבתיה אבינר , ם . ", תל אביב תש הרעיון הציוני לגוָניו = ש ' אבינרי , הרעיון אבינרי , = הנ " ל , ' לבירור עמדתו של היגל לשאלת לבירור אבינרי , . 136 - 134 ' כ , עמ ", תש 25 ציון האמנציפציה ', : S . Avineri, ‘The Fossil and the Phoenix = קרוכמל אבינרי , . Hegel and Krochmal on the Jewish Volkgeist’, in : R . L Perkins ( ed . ) , History and System : Hegel’s Philosophy of History , Albany 1984, pp . 47 - 63 . , תל אביב תורת המדינה של היגל = ש ' אבינרי , תורת אבינרי , ו . " תשל J . Aviad, ‘The Messianism of Gush = משיחיות אביעד , . Emunim’, Studies in Contemporary Jewry VII, 1991, pp . 217 - 197 קול מן הערפל : אברהם יהושע השל בין = א ' אבן חן , קול אבן חן , ט . ", תל אביב...  אל הספר
תבונות