נספח 2: היחס בין משנת הרצי"ה למשנת הראי"ה

2 נספח | 360 ה כותב לאחיו , ר ' שמואל , כי בנו חושב " על כל פנים , הראי ולרצי " ה הוא 38 ", תו י צריכים עדיין עיבוד וסידור , והצדק א " שכתביו מביע את חששו לפרסם את כתביו " בלא ביקורת הדורה והשלמה ה " כך שעבודת העריכה ) אף זו האינטנסיבית ( של הרצי 39 ביאורית ", 40 נעשתה עוד בחיי אביו שנתן את הסכמתו לכך . ) השמטת מילים הלקוחות מן הטרמינולוגיה 54 - 52 ' בפרט ובחוויותיו האישיות ( , עמ חוג ; מוניץ , שמונה קבצים , העוסק בחידושים העולים מ פרסום ל , " הקבלית ( ; הנ ; ובהרחבה , בחלק אורות ה את ספר " , פרק א , מביא דוגמאות לעריכת הרצי ה " הראי ל , " ; הנ המצות ; גוטל , משורר ; גארב , מקור . ראו גם אצל אביב " י , 250 - 179 ' ב , עמ . מפחד מי ; רוזנק , מוסיפה אברמוביץ , : ראו — החוקרים גם דנים בסיבות שהניעו את הרצי " ה לגנוז ולצנזר , אורות ; מאיר , 97 - 95 ' , עמ המקור ; בן נון , 81 - 26 ' , בחלק השני , עמ האידיאולוגיה ראו אצל ה " . לסקירת המחקרים השונים בנוגע לעריכת כתבי הראי 191 - 190 ' עמ . 111 - 107 , 8 - 5' עמ , ה " הראי חוג מוניץ , ( כותב כי אביו , תהרסו אל קכט . הרב שאר ישוב כהן ) - קכח ' א...  אל הספר
תבונות