נספח 1: מכתבים ששלח הרצי"ה לאשתו הרבנית חוה לאה

1 נספח | 346 אבי אמה של הכלה הרב הגאון הגדול מו " ה ] מורנו ורבנו הרב [ יהודה ] מורה צדק [ דפה ווארשא ברחוב הלוי סג " ל שליט " א מו " צ . " 45 - 44 מעון 24 פראנצישקאנער כותב להם הראי " ה ארבעה ימים לפני —" מחמדי " מה אומר לכם ם יתברך בקבלנו את " על גילת לבבנו בחסדי הש — מועד החתונה הטלגרמה על דבר קביעות יום כלולתכם למזל טוב והצלחה ליום כ " ו יתן ד ' ויהיה יום גדול גדולטובה . חודש זה ] חודש שבט [ הבא עלינו ל 5 . ממש ממולא בשפעת ברכות עד בלי די " ובעבודה בור י בצורכי צ לאה - הרבנית חוה באופן רשמי עסקה ה הרבתה כל חייה במעשי צדק ה , ולמעשה סוציאלית בקהילת ורש 6 . וחסד , וקבעו את תרפ " ב בני הזוג עלו לארץ ישראל ביום י " ג אייר משכנם בירושלים . אירע שהרצי " ה נאלץ לנסוע יחד עם אביו למקום רחוק , כאשר חולאה " ולא עלה בידו לשלוח מכתב לרעייתו , הוא כותב לה : יקירתי . . . ואני האמיני לי יקירתי , בנאמנות אין לי שום אפשרות . הוא אף " לכתוב עתה כמו שצריך . מובטחני שתאמיני לי ותסלחי לי 7 . " הפרט ועל הכלל בכיתי והתפללתי הרבה על " מוסיף וכותב : כוונתו לכך " בכיתי והתפללתי הרבה על הפרט " ייתכן שבמילים ...  אל הספר
תבונות