סוף דבר

פרק שביעי | 340 " תרבה ברכת ד ' עלינו — כלל ונבריא את תודעתנו הלאומית ככל שנש את שכינתו עלינו במלואה , יגדל כל נעמו ר באהבה , תוסיף הש 357 לכוננות כל מעשינו לתפארת הצלחת ישועתנו השלמה " . כפי מה שתתבהר ותתעמק , תתמיד ותתבלט " ה כותב כי " הרצי ו של יותר ויותר זכירת הידיעה הפשוטה והברורה על אמיתת עמדת , ככל שעם " ישראל בדברי ימי האדם ותפיסת מהותה המיוחדת ישראל ידע את עצמו , ידע מיהו ומהו , מה תפקידו בעולם ומה מקומו — בין העמים ככה תוסיף להתקדם ולהתגדל תקומתנו זאת על עצמיותנו , חזרתנו זאת אל הוויתנו . . . ככה יראו וידעו כל עמי הארץ את שם כולנו . . . ככה תוסיף להתגלות ולהיקבע ד ' אמת הנקרא עלינו אחדות ישראל והאהבה הפנימית . . . ככה תוסיף להשתכלל הופעת קדושת התורה , מתוך קדושת האומה וקדושת הארץ , עם פליאות שגשוג בניינן ותחייתן , בהתחדשות החיים והתקדשותם מתוך מבוכות המחשכים אל האור הגדול , מתוך נוראות המלחמות אל של הגאולה השלמה , התשובה הנכונה והמתאימה שלום האמת 358 אל כל הבא עלינו . אצל אומות העולם " בירור מחשבה והכרה וביסוס השקפת העולם " הם המקַיימים באמת את " כולן ובפרט בקרב האומה הישראלי...  אל הספר
תבונות