הר הבית

335 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת התודעה " פגימה אחת בקדושת 335 . " הרחקה על ידי שלילת הקירוב ועל ידי ה " עולה לנו על כל ה במקום אחר , " , כותב הראי מקום בית חיינו " ה את תשובתו " לכן , מסיים הראי 336 . מליונים של ישובים מעשיים " הננו עומדים ביראה מרחוק ומצפים לחסד ד ' שישוב ירחמנו " וכותב , באור גאולה שלמה שנזכה על ידה לטהרה גמורה באופן שנוכל 337 . " רב לבית תפארתנו בכל מידת הקדושה הראויה לו להתק 1937 כבר בשנת 338 ה אסר גם הוא את העלייה להר הבית . " הרצי ה כי השיבה אל הר הבית והעלייה בו תיתכן אך " ) תרצ " ז ( כתב הרצי בהיגלות האור הבהיר , בקום החיים השלמים , בהבנות העולם " ורק יו של עם , רק לאחר שחי " אך אז אשר 339 המלא עם השם המלא , הן מבחינה ו חיים שלמים , הן מבחינה רוחנית ישראל בארצו יהי ימלאם לבם , תשאם נפשם ותכשירם רוחם , וכל הגויים "— 340 גשמית רג . ' שם , עמ . 335 רפה . ' ב , עמ אגרות הראיה . 336 ; 29 - 26 ' , עמ שלהבתיהרכז ; אבינר , - קפב ' שם , עמ : רד . ראו עוד ' , עמ כהן משפט . 337 עטורי ; 32 ' , עמ איסור ; צוקרמן , ה " הראי ; סגל , 18 - 13 ' , עמ יעלה מי גרינוולד , ....  אל הספר
תבונות