המהפך

329 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת התודעה ודית היא זו שתפעל על רוחו של העם ותרומם את התודעה ולימ 314 הלאומית . ב " לכן , כאשר בתגובה להבטחתו של מנחם בגין לנשיא ארה ג ' ימי קרטר להקפיא את בניית ההתנחלויות למשך שלושה חודשים , ה שלל זאת " הרצי — הקימו אנשי ' גוש אמונים ' התנחלות נוספת העלה סברה שמא פעילות ; וכשחנן פורת " העם לא איתנו " ואמר : התיישבותית שכזו תרומם את רוח העם ותסחוף את ההמונים אחרינו 315 ה את דבריו בתנועת יד . " ביטל הרצי — ה בפני אנשי ' גוש " זו התקופה שבה נאמרו דבריו של הרצי אמונים ', אותם הזכרתי קודם לכן : ! צריך כעת הסברה . ' הפגנות ' לא הפגנות . נוציא את המילה הטעות הזו : גוש אמונים הוא לא נגד הממשלה . כולו נוציא את חיובי , חיוב שבחיוב . הגדלת החיוב זה היסוד . צריך הרבה לשנן ! קודם התנחלויות זה פרט זאת , ולהרבות ולרומם את האוירה . זה פרט 316 ' תחום מושב ' רוממות העם , קוממות העם . הגבלה של לה אלא לא התקפות על הממש — שאפשר לדון עליו . . . הסגנון חיוב . . . לעקור מן השורש ומן הדיבור שלנו , מן האוירה , את הניגוד . ודברים ברורים , בכל סגנון שתביעו : שלילת השלילה , בכ...  אל הספר
תבונות