מרכזיות התודעה במשנת הרצי"ה

259 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת התודעה כי אנשים אינם מעריכים נכונה את כוחה של המחשבה , אבל למעשה 4 למחשבה יש כוח של דינמיט ! הרצי " ה העניק גם הוא את מעמד הבכורה לרוח . טעות רווחת מתארת את הרוח כאילו אינה ממשית , אמר הרצי " ה , בה בשעה ר בכתביו כב 5 . " הרוחניות היא האמת לאמיתה של המציאות " ש היא זו שמניעה את " הרוח " ה על כך ש " המוקדמים עמד הרצי תרע " ג , המציאות כולה . מאמרו הראשון , ' התרבות הישראלית ' ) גלוי וידוע הוא שהיסודות התרבותיים " פותח במילים : , ( 1913 הרוחניים הם היסודות החשובים בחיי האדם , ובפרט בחיי כל קבוץ את השתכללותם והתעלותם לפי כל חברתי , המקיימים אותם ומניעים הם אלו — כלומר , התרבות והרוח 6 . " מצבי החיים ותנאיהם השונים הדעת " אשר דוחפים את האנושות , מפתחים ומשכללים אותה . viii - ix : “The people make a laughing stock of the , עמ ' פילוסופיה בוחנסקי , . 4 philosopher as a person harmlessly absorbed in his ideas, though really he is a terrifying force and his thought has the effect of dynamite . He sticks to his own course, conquers inch by inch, asserts h...  אל הספר
תבונות