אמונה וסבלנות

פרק שישי | 250 מצוה נשגבה זו , מצות הרבים והציבור , מצות ישראל , שמתחייב ן , " שלא נעזבה ביד זולתנו מן " בה כל אחד מאיתנו , כדברי הרמב שליטתנו קיימת האומות ", בהיות ידינו תקיפה על ארצנו ו 192 עליה . שמחה 193 מכאן נובעת השמחה הגדולה אותה ביטא ביום העצמאות , ה " הרצי 194 על גילוי השכינה ושיבת ציון ועל מלכות ישראל הנבנית . טען כי אצל דוד בן גוריון הופיעה רוח גבורה אלוהית , כאשר למרות הסכנה שבדבר הכריז על הקמתה של מדינת ישראל : רוח הזה של אנשי צבוריותנו , אשר נתכנסו ז הו אומץ הגבורה וע ביום ה ' אייר , בבית המשכיות בתל אביב והודיעו אל מרחבי אחד הוא עם . . . העולם כולו וממשלותיו , כי יש מדינת ישראל רוח הגבורה . . . רוח הגבורה הנשגבה של גבורי צבאותינו קדושינו הזה נמשך ממקור הנשמה של כנסת ישראל וממרומי מעמקיה , 195 . ת הנותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה מא כאשר נשאל , ביום העצמאות העשירי של מדינת ישראל , מהם עצם העובדה של קיום " ההישגים הרוחניים של המדינה ? השיב : עצם קיום המדינה וביסוסה " , ולכן "' הוא קיום דבר ד — המדינה הכלכלי והבטחוני מהווה אחד ההישגים הרוחניים הגדולים 196 . " תר ביו השאל...  אל הספר
תבונות