השראה

פרק שישי | 240 ה שכאשר הגיע הזמן שבו על עם ישראל " בשיעוריו הסביר הרצי לשוב לארץ ישראל , ולהפסיק בכך את חילול השם הנגרם בעטייה של ומסרבים לעזוב " מתאהבים בגלות " הגלות , הרי שיהודים רבים ם משו 144 חייב היה להיפסק ," מצב בלתי נורמלי זה " מאחר ש 143 אותה . ניתוח אלוהי " 145 ," טיפול אלוהי פנימי עמוק ונסתר " כך החל המנתקת את עם ישראל 147 " הקזת הדמים האיומה שלנו " 146 ," אכזרי ה השתמש " למעשה , הרצי 148 מן הגלות ומחזירה אותו לארץ ישראל . ) תש " ז ( , כאשר הוא 1947 ביחס לשואה כבר בשנת " ניתוח " במושג יד ד ' עלינו , בתשפוכת ניתוחנו הנורא , בנטות " מכנה אותה בתור חמתו , להוציאנו מטומאות ארצות העמים ומתפוצות גלויותינו בתוך הנהגת ההשגחה האלהית לצמיחת אור " אומנם , זוהי 149 . " מחשכיהן ) אם כי שם מדובר בעיירות 1 על פי איכה רבה פתיחתא ב , מהד ' בובר עמ ' . 142 הנתלשות ממקומן בארץ ישראל ( . . 6' עמ , ' השואה ', שיחות . 143 . 57 ' , עמ תיקונים והשלמות . 144 . 237 , א , עמ ' על המועדים שיחות . 145 שם . . 146 תלב . ' ב , עמ לנתיבות ישראל . 147 ' , עמ שואה ראו אבינר , — ה מעולם לא השתמש במושג ' עונש ...  אל הספר
תבונות