פרק שישי: המשנה הגאולית של הרצי"ה: משברי הגאולה

פרק שישי | 214 וסופו מתקרב " ולכן האמין שהחילון אינו אלא אשליה 3 ," קום המדינה התמשכותה של החילוניות לא " גם בלפר טוענת כי 4 . " במהרה ה קוק להיפוך המיוחל מן החול אל " התיישבה עם צפייתו של הראי ה " וכתוצאה מן הפער שנוצר בין המתווה החזוני של הראי 5 ," הקודש וארן כותב כי 6 ה מתורת אביו . " סטה הרצי — המציאות בפועל לבין סתרו לחלוטין " ה " ההתפתחויות בעשרות השנים שלאחר פטירת הראי 7 . " ה [ " את הערכתו הוורודה ] של הראי כי העובדה שממשלת טועניםהחוקרים ה , י באשר לסיבה השני ישראל הייתה מוכנה למסור חלקים מארץ ישראל לערבים , פגעה הייתכן שהתהליך הגאולי ייסוג אחור ? " אלוהי של הגאולה . במהלך ה ה מבחינה תאולוגית שינוי " שלל הרצי "— טוען שוורץ —" ללא ספק ולכן , כותב שוורץ , 8 ," כלשהו בתכנית השמיימית הגזורה מראש לגיטימציה של השלטון אגב אלימות מילולית - דה " ה עשה " הרצי אופן ליניארי , אלא מאחר שלשיטתו הגאולה מתקדמת ב 9 ," חריפה הציפייה " וכך , 10 . שהמציאות הסוררת אינה מגלה עקיבות שכזו 11 ," הסבלנית והזהירה פינתה את מקומה ללהט משיחי חסר סבלנות . 177 ' עמ שם , . 3 . 67 ' , עמ אתגר הנ " ל , . 4 . 195...  אל הספר
תבונות