גאולת הרוח מתבטאת בחיים הממשיים

פרק חמישי | 174 הערך העולמי הגדול של עם ישראל , לעה כותב באיגרת " הרצי שעיקרו לא בנדיבות הלב ומעלות הרוח של אנשים בני ישראל , יהיו " חכמים או נביאים או גבורים או מה שיהיו , יהיו מעטים או רבים , , " ת כל אישי האומה כולם לרבבותיהם או למיליוניהם בוֹ רְ ואפילו כִּ ל האומה בתור פי הטבעי ש באֹ אלא " כלומר לא במעשים שייעשו , או : 36 ( , Völkerpsychologie ר : בפסיכולוגיה הצבורית ) אמַ , או נֹ אומה קיומה של האומה הישראלית . עצם , היינו ב " בנשמה הלאומית הברכה שאומות העולם מתברכות בישראל , השפעת החיים " ובהמשך : אשר ממנו למהלך התרבות האנושית , איננה בדרשות או במופתיות ל וגדוליו , ל ' הומניות ', מוסריות , אידיאליות , חיים של בני ישרא קדושה , אלוהיות , ולא ב ' יהדות ' מופשטת , אילוזיונית , משוטטת בכל ויהודים כאחד שהם בה ואינם בלתה והיא - א עולם , אלא ביהדות לֹ מְ בהם ואינה בלתם , בחיי האומה עצמה בכל שלמות חייה ובכל מצביה 37 . " במציאות האומה עצמה — השונים ה לדעותיו של " השורות ' עולה התנגדותו של הרצי ' מבין כותב דת התבונה ממקורות היהדות בספרו 38 הפילוסוף הרמן כהן . כהן כי בחירת ישראל אין פירושה שא...  אל הספר
תבונות