הממד הדטרמיניסטי שבגאולה

פרק רביעי | 154 ראשית , כללי הפסיקה מלמדים שבמחלוקת רבי אליעזר ורבי 194 הלכה כרבי יהושע . — יהושע שנית , בסוף הוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע , אומרת והרצי " ה מוכיח מכמה וכמה 195 ," ושתק רבי אליעזר " הברייתא : זאת ועוד : בדרך 196 מקומות שהשתיקה כאן פירושה הודאה והסכמה . כלל , כאשר הגמרא מציינת מחלוקת בין חכם אחד לחברו , היא אינה כותבת בסופה שפלוני שתק , ואילו כאן הגמרא מציינת במפורש שרבי אליעזר מודה לרבי אליעזר שתק ; אין זאת אלא כדי ללמדנו שרבי יהושע . שלישית , מיד לאחר ציון שתיקתו של רבי אליעזר , מובאים דבריו וְאַתֶּם הָרֵי יִשְׂרָאֵל ' שנאמר אין לך קץ מגולה מזה , " של רבי אבא ) ( בצירוף ו " ו "' עַנְפְּכֶם תִּתֵּנוּ וּפֶרְיְכֶם תִּשְׂאוּ לְעַמִּי יִשְׂרָאֵל כִּי קֵרְבוּ לָבוֹא ( , כלומר רבי אבא מחווה דעתו ביחס " מר רבי אבא וא " החיבור ) אין תשובה מעכבת , ואין " למחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע , כאומר : 197 . " קץ מעכב , כי אין קץ בדבר רק זה הקץ המגולה וכך גם 199 , תיקוני זוהר חדש ו 198 רביעית , זוהי גם דעת המדרש 202 ב הרב שלמה אלישו 201 , רבי חיים בן עטר 200 , כתבו הרמב " ן 203 ...  אל הספר
תבונות