ביקורת

139 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת הגוף ( תמה כיצד , לאחר השואה , לאחר 2010 - 1924 הרב יהודה עמיטל ) להגיד בוודאות " אפשר —" הצרה הגדולה ביותר בתולדות ישראל " ין זו התייחס הרצי " הלביקורת מע 130 . " כזאת שזו אתחלתא דגאולה ? ! מנין הבטחון שאנחנו שייכים " באחד משיעוריו . כלפי אלה המקשים השיב כי אין אנו קראים , אלא אנו מאמינים —" עכשיו לסדר הגאולה ? בתורה שבעל פה ובקביעת הגמרא שהגאולה תבוא לידי ביטוי 131 . " ודי בכך " בקיבוץ גלויות ובתחיית הארץ , ין למדין דברי הלכה מדברי כאשר העיר אחד התלמידים שא — ואילו סוגיית ' הקץ המגולה ' אינה הלכתית אלא אגדתית 132 אגדה , ; שוב נשאל " ! אז לא צריך להתחשב בה ? —" ואם אין זו הלכה אמר : כיצד אפשר לומר שראיית התקופה שבה אנו חיים כ ' קץ המגולה ' היא בור . כמו שיש הלכות בשר י " זו הלכה מהלכות צ והשיב : — הלכה ? בור מתוך המקורות י כך יש בירור הלכות צ — בחלב והלכות שבת 133 . שלנו " ביקורת נוספת הועלתה בחריפות גדולה על ידי פרופ ' ישעיהו תכלית הנמצאת במרחק אין סופי , " ליבוביץ . לשיטתו , הגאולה הינה את המושג ' אחרית הימים ' פירש 134 . " ולכן החתירה לקראתה ...  אל הספר
תבונות