הקץ המגולה

פרק רביעי | 132 , " גלוי , גלוי מאוד , אין לך גלוי יותר מזה " רבי אבא העוסק בקץ זה נקרא קץ " כאשר עם ישראל שב לארצו ומקים בה את מדינתו . לכך קבע הרצי " ה כי בהתאם 97 . " מגולה , קץ שרבונו של עולם מתגלה 98 . " הגיע עת קץ אחרית הימים , זהו הזמן שאנו נמצאים בו " עתה איתנו , וזרק אותנו מן ' ברוגז ' היה דוש ברוך הואהיו זמנים שהק ממון החמיר י עם הארץ הזאת , והש ' ברוגז ' הארץ , וגם היה הגאולה בין דוחה נסיונות ללמוד מהפסוק על הקשר " של המשיח , ובזה " על בואו השיב לו — ( ם " הרמב ) לזר , " לפוריות הארץ כמו שנעשה בסנהדרין ) צח ע " א ( ל בתלמוד סנהדרין דף צח , דוחה " ם , כמו חז " הרמב " : עמודים ה מעל דפי " הרצי ל " יאת המשיח . ואיננו דוחה את דברי חז חישובי קיצים וזמנים מסוימים ביחס לב לה מזה שנאמר על הרי ישראל , כי ענפכם הברורים והמוחלטים , שאין קץ יותר מגוּ תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל שקרבו לבא . וכפירש " י שם , כשארץ ישראל תתן ( . וכאשר נשאל כיצד הוא אומר שעכשיו זו ' בירורים ' ) " פריה בעין יפה יקרב הקץ הגמרא מתכוונת " ? השיב : " תיפח עצמן של מחשבי קיצין " גאולה , והרי אתחלתא ד לאנשים הקובעים...  אל הספר
תבונות