מצוות יישוב ארץ ישראל

123 | המשנה הגאולית של הרצי " ה : גאולת הגוף אחד " ואף 48 ," יותר ממצווה " זית ויסודית ביותר , ראה בה מצווה מרכ בהקשר הזה ציטט את דבריו של רבי חיים בן 49 . " משרשי האמונה כי ישיבת הארץ היא מצווה כוללת כל " ( הכותב 1743 - 1696 עטר ) וממילא ניתוק מארץ ישראל כמוהו כניתוק מאלוהי 50 ," התורה 51 כלשונו . " כפירה " ישראל , . 203 ' , עמ רץ ישראלעל א שיחות . 48 , המנתח את מקומה של ארץ 132 - 112 ' , עמ סדקים . ראו גם רוזנק , 204 ' שם , עמ . 49 ה . יחד עם זאת , יש לדעת כי " ה לעומת מקומה במשנת הראי " ישראל במשנת הרצי . השביעי בפרק ; ראו להלן ה " של הרצי משנתו לא ארץ ישראל היא שעמדה במרכז ' , עמ על ארץ ישראל שיחות , דברים ל ', כ ; על התורהם אור החיי בן עטר , חיים ר ' . 50 . 203 " נרתעתי בראותי הדברים תש " מ ( : סיוון ) ג ' בי " כת . וכן באיגרת ב 204 ' שם , עמ . 51 אין לעשות עיקר ממצות ישוב ' מ , כי " התש סיוון ' של ג הצופה ליון ישנתפרסמו בג ברי קדשו שהם כמו כפירה בכל התורה כולה , כמבואר בד ' ארץ ישראל ומקדושתה . לכן שקולה מצוות יישוב ארץ ישראל י ז " ל ורמב " ן ז " ל "" ישראל רש - של - של רבן ( . 1...  אל הספר
תבונות