סגולת ישראל

פרק שלישי | 98 התפקיד שלו נועד בעולם . ומהי הסגולה המיוחדת לאומה — הישראלית ? מהו הדבר אותו אנו מכנים בשם סגולת ישראל ? זהו . . . שבנשמת ישראל מירושת אבות טבע הקדושה "— כותב הראי " ה הנפש ברצון ד ', כמו טבע והסגולה הוא כח קדוש פנימי מונח בטבע 121 . אפשר לו להשתנות כלל " כל דבר מהמציאות , שאי 122 ת יצירה אלוהי היא לכן הדגיש הרצי " ה כי סגולת ישראל כאשר העביר 123 . " כפיית הר כגיגית " רחנו , בו שטבועה בנו בעל כ , כלשונו , אמר הרצי " ה כי למעשה כל " ישראל קורס מזורז לסגולת " השיא הוא ובנוי על היסוד הזה של סגולת ישראל , הכוזרי ספר כך 124 , בדבריו של רבי יהודה הלוי : " ההתחלה ממנוֹ ולא ממנוּ " רה אלוהית שאינה תלויה בנו ואינה מתחילה מן המעשים שמדובר בגזֵ בפרק יא של מאוחר יותר מופיעים דברים אלו אצל המהר " ל 125 . שלנו , והרצי " ה היה חוזר על דברי המהר " ל הללו שוב נצח ישראל ספרו ושוב , מפני שהם מראים כיצד בחירתו של אלוהים באברהם לא נבעה . עוד הים שבאדם קיימות מדרגות " ו גם בהופעת צלם אל . מדרגות על גבי מדרגות הים ' הישראלי ו ' צלם אל בין הים ' האוניברסלי לו ' צלם אל בין בנוגע להבחנה ש קצז . '...  אל הספר
תבונות