כנסת ישראל

פרק שלישי | 88 היינו : אותה מהות רוחנית עליונה אשר ברדתה מטה , לעולם העשיה , הראי " ה כותב במקומות 61 באה לידי ביטוי בעם ישראל הקונקרטי . והיא שמתגלה " נשמת האומה הישראלית " רבים כי כנסת ישראל היא 62 באומה הישראלית לדורותיה . ה ' שכינה ' בתור שם פעולה בהמשך לכך מסביר הרצי " ה את המיל 64 ( , רוצה לומר : אלוהים שוכן בתוכנו , 63 ) כמו ' אכילה , למידה , כתיבה ' כנסת " עד אשר 66 ומתוך כך בכל אדם מישראל , 65 בתוך כלל ישראל , 67 . " ישראל היא אלקות ממש יחד עם זאת , אין לטעות ולחשוב כי מדובר כאן בגישה אל הגשמי , שכן פאנתיאיסטית גסה המזהה את האלהות עִם עַם ישר יש לדייק בדבריו של הרצי " ה ולראות כי הוא תמיד שם את הדגש על בתוך " של עם ישראל , — ולא הפיזי — השראת השכינה בממד הרוחני בתוך כל נפש מישראל ובתוך — נשמת האומה הישראלית ומתוך כך ברכות י ע " א , לב ע " ב , לה ע " ב , נג ע " ב , מט ע " א ; שבת : בתלמוד הבבלי . ראו למשל כא ע " ב ; פסחים פז ע " א , קיח ע " ב ; תענית ד ע " א ; מגילה בין פח ע " ב , קל ע " א ; עירו יב ע " ב ; כתובות קיא ע " ב ; גיטין מה ע " א ; בבא בתרא ח ע " א ; סנהדרין צד ע " ב...  אל הספר
תבונות