עם ישראל

85 | המשנה הלאומית של הרצי " ה ( , בתחום הפילוסופי 41 הושפעו אף הן מעשרת השבטים שגלו לשם 43 ה ובעת החדשה אצל פילוסופים כברוך שפינוז 42 ) בעת העתיקה , ואנרי ברגסון ( , בתחום הפסיכולוגי ) זיגמונד פרויד ( , בתחום החברתי 45 לברט איינשטיין ( . ( , ובתחום המדעי ) א 44 ) קרל מרקס נקיי הדעת ואדירי " בהקשר הזה ציטט הרצי " ה את דבריהם של כך 46 . על האומה הישראלית " ההסתכלות המקפת וחודרת שבאומות רצה הרצי " ה להראות כי קיומה של האומה הישראלית חורג מחוקי " כלל מוסכם בהמשך לדברי הראי " ה הכותב כי זאת הטבע המקובלים , העמים חת למות , ולעבור מן העולם , שהרי כל שאומה מוכר בתולדה אבל להיות עם חי ופועל , . . . העתיקים כמעט שעברו ובטלו מן העולם ואיתן במדה מוצקה עד כדי לנצח כמה משברים , זה לא נראה בעולם 47 . חוץ מישראל " סקה שצונזרה הלכות מלכים פי " א ה " ד ) בפִ תורה משנה : ראו — ומוליכות אליה ד , כג . הכוזרי ואינה מופיעה ברוב ההוצאות ( ; ריה " ל , . 79 - 78 ' , ובהערות שבעמ 18 ' , עמ כארי ראו הפניות אצל קלנר , . 41 רנח הערה שמט . ; כב ' , עמקול הנבואה כהן , ר ' דוד ; 81 - 80 ' ראו הפניות שם , עמ . 42 . וט...  אל הספר
תבונות