המדרגות: יישוב המתח בין האלוהות והמציאות

פרק שני | 70 הראי " ה והרצי " ה תפסו שניהם את המציאות בכללותה כאורגניזם אחד גדול בעל איברים שונים המקבל את קיומו מן החיוניות של " עיקר ויסוד שיטתו " האלוהית האחת . השקפה אורגנית זו היא 131 והיא גם מהווה את נקודת המוצא בהגותו של הרצי " ה . 130 הראי " ה , בתוך תפיסתו האורגנית טוען הרצי " ה שהמציאות נבראה באופן כאשר החיוניות האלוהית התגלתה תחילה בדומם , לאחר 132 מדורג , קיומה של המציאות , ביןבכך פתר הרצי " ה את המתח שנוצר . 42 ' , עמ עץ יהודה . 129 קיומה האבסולוטי והטוטלי של האלוהות , מאידך גיסא ) ראו על כך בין מחד גיסא , ל ( . שאלת המתח גדלה כאשר אנו מודעים לדגש אותו שם הרצי " ה על 2 בנספח ה הארצות , שכן מ בין העמים ועל מקומה של ארץ ישראל ביןמקומו של עם ישראל ? ! הרצי " ה " לית אתר פנוי מיניה " מקום יש לחילוקים כאלו ואחרים בה בשעה ש התמודד עם פרובלמטיות אונטולוגית זו על ידי רעיון המדרגות . ועקבי היקראדרקעד ; ' א , עמ אגרות הראיה . ראו למשל : 532 ' , עמ בין איש שלום , . 130 צג , תיז , תנו . הרצי " הש - שנט , שצא - שנה ' ב , עמ אורות הקודש קיב , קיד ; ' , עמ הצאן תמימות " ו - שלמות - " אחד...  אל הספר
תבונות