מושג הקדושה במשנת הרצי"ה

פרק שני | 54 , לם הזה במציאות של העו . למקור , וישנם חלקי מציאות רחוקים רוב המציאות היא נמוכה , היא חול , אבל ישנם חלקי מציאות שהם קרובים בערך המציאותי שלהם , בטבעם ובמהותם , למקור מצאו . אם כן , קדושה אינה תואר אלא ערך י החיים , לאמיתת ה 42 . מציאות צה הרצי " ה לפני תלמידים שרובם סיימו זה רְ דובר בשיעור אותו הִ מ עתה את בית הספר התיכון , ולכן כמחנך נזהר הרצי " ה מלבלבל את תלמידיו והקפיד לחלק בין אותם חלקי מציאות ה ' קרובים למקור ' והנקראים בשם ' קודש ', לבין אותם חלקי מציאות ' רחוקים ' הנקראים 43 בשם ' חול ' . לבין עצמו ראה עצמו הרצי " ה כשייך לאותם יחידים אולם , בינו להשקיף גם על החול מתוך האספקלריא " הרשאים , כלשון הראי " ה , " ברעיון הגדול של התהפכות הכול לקדושה ולעסוק 44 " של קודש ובאמת , בתוך חדרי מחשבתו הפנימיים זיהה 45 . גמורה ומוחלטת " הרצי " ה את האלוהות עם המציאות . , כלומר " קדושה אינה תואר אלא ערך מציאות " יז . ' ג , עמ מתוך התורה הגואלת . 42 רומנטלית כי אם אונטולוגית . הקדושה אינה אינסט החול , הבאה לידי ביטוי בין הקודש ל בין רבה ש בשיעור אחר דיבר הרצי " ה על הקִ . 43 יפיו...  אל הספר
תבונות