מושג הקדושה במשנת הראי"ה

51 | הקדושה במשנת הרצי " ה , Otto כלשונו של רודולף אוטו ) " נומינוזית " טרנסצנדנטית ונבדלת , 22 ( , אלא גם ככזו התובעת את זיכוך המציאות והעלאתה . 1937 - 1869 שאין בהם סתירה בין 23 חיים של שלמות ושל אחדות , חיי קדושה הם הרבדים השונים שבמציאות . ואם אומנם ישנן סתירות בין הקודש ברום עולם , " מתיישבות — בלשון הראי " ה — לבין החול , הרי שהן " החיים הרגילים אינם מתבטלים ממילא , 24 . " במכון קודש הקודשים ף היחידי , וחיי החברה , מתכונתם , השיג והשיח האנושי הרגיל , חיי הגו מוס והכבוד , אינם מתטשטשים , אבל הם עולים במעלה י הנ המגמה האחרונה בחיים היא " לכן , כותב הראי " ה , 25 . אידיאלית " " חי הוא אלא " נבדל ונפרש " כאשר האדם הקדוש אינו 26 ," הקדושה 27 . וכל חייו קודש קודשים , חיי חיים הם " י " ה עומדת בניגוד אנו יכולים לראות כיצד תפיסה זו של הרא לתפיסת הקדושה המקובלת בפנומנולוגיה של הדת , הרואה את מהות " מלחמה תמידית ובלשונו : 28 . " ביסוד האחר לגמרי שבה " הקדושה קדושת האדם ת : היא בין היהדות ובין אומות העולם . היהדות אומר לם , העומד למעלה מהטבע , " הקודש עצמו , אור העו שיז : ' ב , עמ אורות הקו...  אל הספר
תבונות