פרק שני: הקדושה במשנת הרצי"ה

פרק שני | 46 בדורות האחרונים לאורן של הגדרות אלו , אך לשם כך יש לברר קודם 5 כל מהו בכלל מושג הקדושה לשיטתו . ראשית דבר , יש לחלק בין תפיסת הקדושה אצל הוגים שאינם . יהודים לבין תפיסת הקדושה אצל הוגים יהודים , כפי שמציין יוסף דן בה המודרנית מבוססת כולה על שהגדרת הקדושה במחש זאת משום תפיסה ה ואילו 6 התפיסה הנוצרית הרואה בקדושה תחום נבדל ונפרד , רוח וחומר בין יוסף בן שלמה מעיר כי לפני שדנים במושג הקדושה יש להבחין . 5 בין ישותיות המתארות את טבעה ומהותה של הממשות , ל - כקטגוריות אונטולוגיות כיות המתייחסות למעמדה הנורמטיבי של הממשות . לפי כקטגוריות ער קודש וחול בן שלמה , : ראו זה , יכולה ישות חומרית או רוחנית להיות קדושה או חילונית . . 66 ' , עמחיים ה שירת ; הנ " ל , 495 ' , עמ קודש וחול . בין אותם הוגים שאינם יהודים נוכל למנות את ויליאם 27 ' על הקדושה , עמ דן , . 6 The Varieties ) ( , המגדיר בספרו החוויה הדתית לסוגיה 1910 - 1842 , James ג ' יימס ) שם הקיבוצי לפריה הבשל של הדת " ( את ' הקדושה ' כ of Religious Experience ( , ומאפיין את הקדושה בקווים כלליים כמצב שבו האדם 178 ' ) עמ " באופיו של ...  אל הספר
תבונות