תולדות חייו של הרצי"ה

פרק ראשון | 20 ) תרס " ו ( עלה הרצי " ה לירושלים כדי ללמוד בישיבת 1906 בשנת שם גם התקרב לרב זרח אפרים 7 ,' תורת חיים ' שבעיר העתיקה 8 ( שכיהן כראש הישיבה . 1931 - 1862 אפשטיין ) ) תרס " ט ( היה הרצי " ה שותף להקמתה של ישיבת 1909 בשנת בנוסף לכך עסק בשני מפעלי הוצאה לאור : 9 . ' שערי תורה ' ביפו האחד , קובץ ' התרבות הישראלית ', אותו הוציא יחד עם ר ' ישראל הפרויקט השני שבו החל 10 ) תרע " ג ( . 1913 ( בשנת 1940 - 1868 חבס ) קיא , כ " ח ' , עמ להלכות צבור שלים ) ישראל עם יום כ " ח באייר של שחרור ירו באייר תשל " ז ( . ה היה עמוס במבקרים " ייתכן שהגורם לכך הייתה העובדה כי ביתו של הראי . 7 . 18 ' , עמ צבי קודש א ראו אבינר , — ולרצי " ה היה קשה להתרכז בלימודו לנתיבות , ' זכר צדיק ' ; 379 - 378 ' , עמ מאמרי הראיה : ראופשטיין א על הרב זרח . 8 ' . חיים סא , ' מאורה של תורת - נט ' ב , עמ ישראל ותו של ראש התלמידים הגיעו לישיבה ביפו מישיבת ' מאה שערים ' שבירושלים , ב . 9 ( . הרב ראב כותב לרצי " ה כי ישנו עיכוב בהגעת 1916 - 1877 הרב מנחם שלמה ראב ) מפני שיצא קלא דלא פסיק שמפרוגרמה הישיבה שצריך ", תלמי...  אל הספר
תבונות