פרק רביעי: "מסע אבישלום" מאת יעקב שטיינברג

לָרֶשֶׁת אֶת הָאָ רֶץ, לכבוש את המרחב 241׀ אבישלום לארץ ישראל ? מדוע בסופו של דבר, כדמות שנבנית בתוך ׀ טקסט קולוניאליסטי אמביוולנטי, הוא מחליט לעזוב את אוקראינה ולעלות לארץ ישראל ? אם כאלה הם פני הדברים, כלומר אם גלות אוקראינה אינה נשללת מן היסוד, מהו בכל זאת הגורם שמביא את אבישלום להכריע בעד ההגירה ? נראה ששלילת הגולה של אבישלום כמעט אינה קשורה בסבל ובפגיעה הפיזיים שהיו מנת חלקם של היהודים באוקראינה . שלילת הגולה האוקראינית שלו נעוצה בדבר אחר לחלוטין, שעיקרו המשבר הרוחני התאולוגי העמוק שהיה מנת חלקם של יהודים צעירים מסוף המאה התשע-עשרה ושבעקבותיו הם חיפשו לו סעד בארץ ישראל . צעירים אלה התרחקו מן הדת והכירו בכך שהעולם של בית המדרש אינו יכול לענות יותר על מאווייהם וצורכיהם הרוחניים . ולכן, ביסודו של דבר, נקרע אבישלום בין שני קטבים : בין שלילה רוחנית תאולוגית של הגולה לבין ערגה נרגשת אל נופיה ואנשיה . מצד אחד הוא מבכה את מות הקדוּשה היהודית בגולה ומצד אחר הוא מעלה על נס את יופייה האנושי והפיזי של אוקראינה הגויית . ואכן כבר ב"פתיחה" של הפואמה מציין אבישלום, הדובר, את השבר התאולוגי שבו הוא ...  אל הספר
מוסד ביאליק