פרק יג: האם חיבר בעל דברי הימים את ספר עזרא-נחמיה? עיון מחודש

752פרק יג : האם חיבר בעל דברי הימים את ספר עזרא - נחמיה ? עיון מחודש 5 בספרים דברי הימים ועזרא - נחמיה או בתקופתם, והיא נשארה בתוקפה — ללא ערעור 6 — עד הזמן האחרון . תוצאה מידית של השערה זו הייתה שכל אחד מן וללא שינויים הספרים נידון מתוך זיקה מתמדת לספר השני, ולכך היו מסקנות רבות חשיבות להבנת שני הספרים, התקופה ההיסטורית שהם מתארים וההשקפות הדתיות הבאות בהם לידי 7 ביטוי . ההשערה המקובלת בדבר 'החיבור הכרוניסטי' מתבססת על ארבעה נימוקים עיקריים : . Value of Ezra - Nehemiah [ BZAW, 2 ] , Giessen 1896, ,92§ p . 111 ff ) ראו גם S . R . Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament, New York 1892 . מעניין להזכיר את עמדתו של י' ולהאוזן . אף על פי שבהקדמה לפרק שלו על דברי הימים הוא מסכים עם הדעה המקובלת בעניין זה, בדיון עצמו הוא מתעלם לגמרי מספר עזרא - נחמיה ודן בדברי הימים לבדו ( 1878 J . Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin . מהדורה אנגלית : , ] Prolegomena to the History of Israel [ English transl . by K . S . Black & A . Menzies Edinburgh 1885, pp . 171 - ...  אל הספר
מוסד ביאליק