'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחֹלמים' - כרך א

מוסד ביאליק ירושלים איצירתו הפרשנית וההגותית של רס"ג : מפעלו של מנהיג ש רה יפ ת 'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחֹלמים' כ ר ך א פרק אב א ס ו פּ ו ת י ג גיצירתו הפרשנית וההגותית של רס"ג : מפעלו של מנהיג שרה יפת 'בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחֹלמים' מחקרים בתקופת שיבת ציון : תולדותיה, ספרותה, לשונה, השקפותיה ועולמה הדתי כ ר ך א מ ו ס ד ב י א ל י ק • י ר ו ש ל י ם פרק אד Sara Japhet Collected Studies on the Restoration Period : History, Literature, Language, World View and Religion Vo l u m e I מסת"ב 0 - 222 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשע"ז סדר ועימוד : דנון הפקות דפוס, ירושלים הדפסה : דפוס אחוה, ירושלים 2017 Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem Printed in Israel הספר יוצא לאור בסיוע  אל הספר
מוסד ביאליק