(א) שלוש איגרות מאת הרב יצחק ניסנבוים

מגנזי המכון לחקר הציונות הדתית 226 אולם הוא לא אמר נואש, ופרסם ימים, לא זכה לסיקור נאות ולהדים הולמים לדעתו . שורה של ספרים של דרשות ושל רעיונות שהיו בסיס לדרשות . אני מבקש להודות לעליזה היימן, ארכיונאית ומנהלת הארכיון של המכון לחקר הציונות הדתית, על סיועה המסור בכל התעודות המתפרסמות כאן . תודה גם לפרופסורים ירון הראל ויוסי כ״ץ על הערותיהם . . ה׳ תמוז תרנ״ג ידידי הנכבד והנעלה מר פסח פרידליינד נר״ו ידידי ! דבר נכבד לי אליך, כאל אחד מנושאי נס ציונה וכאל אחד מידידי הנודע לי במעלות רוחו . ואבקשך להודיעני את כתָבתך הנכונה, שיבוא מכתבי דוקא לידך . ובכלל אם נכון הנך לשמע כעת דברים כאלה הצריכים מחשבה ומעשה . בתקותי כי כן הוא, הנה אומר שלום לך ולכל אשר אתך, ואחכה למכתבך בפסט החוזרת . ידידך אוהבך מוקירך ומכבדך יצחק ניסענבוים . כתָבתי огакцьлукиМ . д . лу . ксротанребуГ умуабнесиН . И ъксниМ . г . г . ר״ח מרחשון תרנ״ד אחי הנכבד ! על מכתבך כבר עניתי עתה הנני פונה אליך בבקשתי : שאל נא את מר משה 6 ועוד אחד מהמצוינים הנמצאים בקאבנה כדברים האלה : אם מרדכי עפשטיין ימצאו מיסדים לאג [ ודה ] שמטרתה ישוב א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן