קרבנות בבית המקדש השלישי: האם שינה הראי"ה את גישתו?

קרבנות בבית המקדש השלישי : האם שינה הראי״ה את גישתו ? 5 סיכום נושא הקרבנות בכלל והקרבנות מן החי בפרט העסיק את הראי״ה, והוא כתב עליו בכמה וכמה מקומות . תפקידם העיקרי של הקרבנות הוא, לדעתו, העלאתם הרוחנית של בעלי החיים שאינם יכולים להתעלות בעצמם, והעלאת האומה הישראלית במעשה זה . בנוסף רואה הראי״ה ערך בכך שהאדם רואה את הסבל שנגרם לחיה ומסיק מסקנות בנוגע למה שהיה ראוי לו לסבול . הראי״ה רומז גם לדעתו של הרמב״ם, הרואה בקרבנות התמודדות עם יצר עבודה זרה . 3 דן במקומה של תפיסת הראי״ה בנושא אבינועם רוזנק בספרו ״ההלכה הנבואית״ הצמחונות והקרבנות מן החי במכלול פסיקת ההלכה של הראי״ה, ומסביר שהראי״ה ראה בחזרה לעולם ללא פגיעה בבעלי חיים חזרה של העולם לטבעו המקורי . בדבריו מניח רוזנק כמובן מאליו, שהראי״ה ציפה שהקרבנות ייבטלו לפני ביטול כלל המצוות 4 במאמר זה ניסינו לבסס את דבריו של רוזנק ולבחון את דבריו של הראי״ה המעשיות . בנושא ביטול הקרבנות . לדעתנו ניתן להבחין בדברי הראי״ה שתי תקופות . בתקופה הראשונה, לפני עלייתו לארץ, התבטא הראי״ה בפירוש בדבר האפשרות של ביטול הקרבנות מן החי לפני ביטול שאר המצוות . כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן