ציונות דתית: היסטוריה, רעיון, חברה - כרך ב

בעריכת דב שוורץ ציונות דתית היסטוריה, רעיון, חברה ב הוצאת אוניברסיטת בר - אילן ציונות דתית היסטוריה, רעיון, חברה ב ציונות דתית היסטוריה, רעיון, חברה ב עורך דב שוורץ הוצאת אוניברסיטת בר- אילן, רמת- גן חברי המערכת : זהבית גרוס, אליעזר דון- יחיא, ירון הראל, צבי זוהר, אשר כהן, יוסי כץ, דן מכמן, אלי עסיס, עמיחי רדזינר, אבי שגיא מרכזת המערכת : לאה שפירא עריכת הלשון : אבי בן אמתי הספר יוצא לאור בסיוע : המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג מסת"ב 8 - 509 - 226 - 965 - 978 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מגנטי או מכני ( לרבות צילום, מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי, ירושלים נדפס בישראל – תשע " ח דפוס ' גרפית ' בע " מ, ירושלים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן