מאפיינים כלליים של המילון

145 המילון 'שרשות כסף' ומקומו במדע הלשון ובמילונאות העברית בימי הביניים בהכרח ארבעה פעולים, כידוע זה כי הפועֵל והפעול מצטרפים . וכל אחד אם כן 78 מחייב מציאות חברו . מדבריו עולה כי בשפה העברית שמונה בניינים המתחלקים לשתי קטגוריות, 'פועֵל' ו'פעול' ( פעיל וסביל ) , וערוכים בזוגות : בניין סביל כנגד כל בניין פעיל . הנחה מקדימה זו מובילה לחידושים פרשניים של כספי כשהוא דן בפעלים הנקרים בטקסט . ב . יסוד משמעות משותף לכל המילים הנגזרות מן השורש : כספי הקפיד למצוא בכל שורש משמעות-על המשותפת לכל השמות והפעלים הגזורים ממנו . לצורך זה סטה 97 בלשונו : לעתים מן המשמעות המקובלת של השורש . נעלמה מהם [ מאבן ג'נאח ומרד"ק ; מ"ק ] הלכה ברוב השרשים . וזה כי הם כאשר יניחו השרש, יניחו בתחילת דבריהם, כי בו שנים שלשה עניינים או ארבעה חמשה או ששה ושבעה, ויאמרו תמיד : 'ועניין אחר' . והנה בכמה מקומות לאין מספר 80 ייחסו עניינים רבים, ואין שם כי אם אחד גמור מוסכם . כלומר, נטייתם של המילונאים הקודמים להרבות בפירושים סמנטיים שונים לאותו השורש היא טעות . לדעת כספי יש יסוד משמעות משותף לכל ההיקרויות של המילים הנגזרות מא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן