עליונות השפה העברית לשיטת הרמב"ם

81 השפה העברית : מוצאה, מעמדה ותפקידה העברית, הסכמיות . אם כך, לא יוכל הרמב"ם לטעון שייחודה של השפה העברית בהיווצרותה בידי האל וכי בה דיבר עם נביאיו ועם אדם הראשון, כפי שעלה מדבריו של ר' יהודה הלוי . אם כן, במה מיוחדת העברית לדעת הרמב"ם ? הרמב"ם תלה את ייחודה של השפה העברית במקור אחר . הוא מצא מעלה המייחדת את השפה העברית ומצדיקה את התואר 'לשון הקודש', וכך כתב : 'מפני שלא הונח בו [ בעברית ] שם כלל לכלי המשגל [ . . . ] ולא לגוף המעשה המביא להולדה ולא לשתן ולא לצואה . אלה הדברים כלם לא הונח להם שם ראשון כלל בלשון העברי, אלא ידובר בהם 14 באופן דומה להפליא כתב משה אבן עזרא בספרו 'ערוגת בשמות משאלים וברמיזות . ' הבשם' כך : 'אקדים שלא יקרה בטבע לשוננו הנכבדת ושפתנו הטהורה לעג הדיבור ולא האווילויות ולא החירופים וההיתולים והבטלים, עד שהערוות ואיברי המין והעניינים 15 אשר הביא ההכרח לדבר בהם לא הוזכרו אלא ברמיזות ובכינויים ובדימויים . ' בדברי הרמב"ם טמונים כמה יסודות : ( א ) תכליתה האמתית של השפה היא לעודד את שלמות השכל, כמו תכלית המלאכות כולן ; ( ב ) הדברים הקשורים לחומר שפלים ומרחיקים את האדם מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן