תורת ההיגיון במשנתו של כספי

השפה העברית בראי חכמת ההיגיון 32 פרפרזות ספרותיות וקיצורים לחיבורים של גדולי הלוגיקנים המוסלמים, כגון 'מלות 105 כמו כן תורגמה לעברית הספרות ההיגיון' לרמב"ם, המבוסס על כתבי אלפאראבי . הסכולסטית העוסקת בלוגיקה בפרובנס, בספרד, בקנדיאה ובאיטליה, ויהודי הארצות 106 יתר על כן, ספרים לא מעטים במדע זה נכתבו במקורם בעברית הללו למדו אותה . בידי מחברים יהודים . המאה הארבע-עשרה בפרובנס התאפיינה בנהייה אחרי תורת הלוגיקה, ו'את תור הזהב של המסורת העברית בתורת ההיגיון יש לחפש בפרובנס 107 הדמות המרכזית בתולדות הלוגיקה העברית היא הרלב"ג, וספרו של המאה הי"ד' . המיוחד לתורה זו, 'ההיקש הישר', הוא המקורי ביותר בתחום זה בספרות העברית בימי 108 רבות מן היצירות המקוריות העבריות בתורת הלוגיקה חוברו כפירושים הביניים . 109 לחיבורים שהיו קלסיים, כמו 'מלות ההיגיון' לרמב"ם ופירושו של אבן רשד ל'לוגיקה' . לפיכך, במאות השלוש-עשרה והארבע-עשרה התגבש קובץ כתבים בתורת הלוגיקה 110 כספי, ששילב את תורת הלוגיקה בפירושי שהמסורת העברית קיבלה ככתבי יסוד . הפסוקים ובמילונו, הוא תוצר התרבות והחכמה של ארצו, מקומו וזמנו — פרובנס במאה ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן