האליטיזם במשנתו של כספי

29 מבוא משכילים, גם אם הם עוסקים במעשים טובים וביישוב העולם, הוא מדמה לחיות הביתיות משום שלאדם האמתי יש תועלת בקיומם . האחרים הם רשעים המשבשים את סדרו של 82 בחיבורו 'טירת כסף' כתב עולם, נחשבים לחיות הטרף המזיקות, ולפיכך ראוי להמיתם . כספי על החלומות : 'וכמה פעמים יקרה להמונינו שיראו בחלומותם שצוו שיחנקו עצמם 83 כספי שיבח יחס זה, והדריך את הלומד או שיטבעו במים, ומי ייתן ויקיימו אלו המצוות' . כיצד יש להתייחס להמון ולעם הארץ : 84 ייתן אמר יוסף : תמה אני, איך מי שידע זה הפסוק ופסוק : עֹזבי תורה יהללו רשע', אל לבו להיותו רצוי לכל אחיו, רצוני בני הזמן [ . . . ] אנו אין לנו רק להתאמץ לעלות במרכבות היושר, עד שנהיה נתעבים להמון, ואין בידינו סימן יפה וטוב שנכיר בו הטובים אנחנו, רק שנהיה נתעבים מההמון . לכן כתוב בספרי הפילוסופים, שחכם 85 אחד שמע מן בני הזמן שהיו משבחים אותו, וייאנח . לא זו בלבד שאין לחכמים לתת את דעתם על ההמון ועל מחשבתו עליהם, ראוי להם שיהיו מבוזים בעיני ההמון . יחס של בוז ושנאה של ההמון כלפי החכם מלמד על גדולתו של החכם . 86 על בנות לוט כתב : 'ואין ספק, שעצת כספי אף זלזל בנשים ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן