סיכום

בין עם לארץ 195 היהודי . לארץ - ישראל נקשרו גם כתרים תרבותיים ומשיחיים הקשורים בהיסטוריה ובזיכרון היהודי . את הנימוקים הדתיים והמשיחיים למרכזיותה של הארץ בציונות לא העלו רק הציונים הדתיים . בשני הפולמוסים העלו מנהיגי הציונות משני צידי המתרס את המוטיב הדתי ביחס לארץ - ישראל . בהקשר זה בולטת במהלך הדיון כולו עמדתו של אוסישקין, ששב והעלה את המוטיב הדתי בהקשר לאומי מודרני הקשור בטבורו לדימוי המסורתי של הארץ המובטחת לעם הנבחר . אך גם הרצל, וייצמן, בן - גוריון, כצנלסון ואחרים התייחסו להיבט הרגשי והדתי של הרכיב הארצי בציונות . 132 ההיבט הדתי ביחסים בין העם ובין הארץ בציונות לא היה שייך בלעדית לזרם הציוני הדתי — ששינה את עמדתו בחלוף הזמן — אלא נכח בקרב כלל התנועה הציונית בסוגיות אלה . אי - אפשר לאפיין את המחלוקות הפנימיות בציונות רק במונחים רציונליים ומודרניסטיים אלא יש להבין גם את היסודות התרבותיים והאתניים היהודיים שמקורם קדם - מודרני . מן הדיון במקרי המבחן שנבחנו לעיל מתחזקת הטענה שהציונות היא תנועה לאומית אתנית - תרבותית . הציונות היא תנועה לאומית מודרנית אך כדי להבינה כראוי יש להכיר גם את...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי