סיכום

160 פרק רביעי עיון באוטופיות ציוניות אלה מלמד גם שהשאיפות הציוניות השונות שיקפו בעיות שעימן התמודדו זרמים שונים בתוך התנועה הציונית . הסבך הציוני הפנימי שנוצר בעת עיצוב אופייה של הלאומיות היהודית מלמד על קשיים אמיתיים שעימם התמודדו יהודי המזרח ויהודי המערב ב'מאה התשע עשרה הארוכה' . 114 לכן הסברים חיצוניים לתופעת הלאומיות היהודית, כגון אלה הרואים בה בראש וראשונה חלק מן הפעילות של הקולוניאליזם האירופי, אינם יורדים לעומקה . 115 קשיים וצרכים אמיתיים של העם היהודי בימי משבר ההשכלה, האמנציפציה והאנטישמיות הם שהניעו את מנהיגיה של הציונות להציע לו פתרונות לאומיים . החוויות היהודיות המודרניות של יהודי המערב ושל יהודי המזרח באו לידי ביטוי גם בדרך שבה דמיינו מנהיגי הציונות את העתיד היהודי ואת אופייה הראוי של מדינת היהודים . בפועל, במיוחד בתקופת המנדט הבריטי בארץ - ישראל, נזקקה התנועה הציונית לשני הרכיבים ה'מזרחי' וה'מערבי' גם יחד כדי להגשים את מטרתה ולהקים מדינת לאום יהודית . המורשת האתנית והיסודות הליברליים הדמוקרטיים של המשטר בישראל הם תולדה היסטורית של רכיבי הציונות . זאת ועוד, שיתוף הפעולה בי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי