הציונות: מהפכה או התפתחות?

94 פרק שלישי 'אנחנו הננו עבדי זכרונותינו, עבדי נחלתנו, חנוטים אנו על ידי מחשבות מסורות ומוגבלות' . 6 בניגוד לאחד העם העדיף ברדיצ'בסקי את 'הפסיעה הגסה' מן העבר המזהיר של האומה — התנ"ך — אל עידן התחייה — הציונות . תמונת העבר שלו הייתה סוערת ומרובת שברים בניגוד לתמונת העבר ההתפתחותית וההרמונית של אחד העם . 'שלילת העבר' של ברדיצ'בסקי לא פסלה את קיומו ההיסטורי של העם היהודי אך הותירה מקום רב לגוונים שונים, לחידוש ולמהפכנות . עמדתו זו משתקפת למשל בהקדמה לאנתולוגיה 'מאוצר האגדה' שערך, ובה הוא קבע : 'עם העברים גם אינו עם אחד יחיד ומיוחד, עם בעל רוח אחד ונפש אחת, כי בו מתגרים כוחות שבטים שונים, והמה בעלי מזג שונים . אנשי המזרח לא כאנשי המערב, ויושבי הצפון לא כבני הדרום . כל המבקש קלסתר אחד בהם וחזות אחת בנפשם אינו אלא בדאי' . 7 דהיינו בניגוד להרמוניזציה התפתחותית של אחד העם זיהה ברדיצ'בסקי שברים וקונפליקטים בהיסטוריה היהודית . הפלוגתא בין אחד העם לברדיצ'בסקי ביטאה מחלוקת עמוקה בקרב המחנה התרבותי בתוככי התנועה הציונית . הוויכוח והקונפליקט היו אומנם חריפים וקשים אך אל לנו לשכוח שהם התקיימו בתוך ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי