ספנות עברית: הקמת חברת הספנות הלאומית היהודית 'צים'

286 | פרק חמישי עתודה משמעותית של כוח אדם יהודי מיומן לחברת ספנות לאומית עברית 26 לכשתקום . ניסיונות לפיתוח חברת ספנות לאומית יהודית נרשמו עוד לפני מלחמת העולם השנייה . אחד מציוני הדרך הבולטים לכך היה כאמור ישיבת הצירים הארץ-ישראלים, חברי הקונגרס הציוני ה- ,19 שהפליגו ללוצרן על האנייה 'תל אביב', ובישיבה שקיימו ב- 13 באוגוסט 1935 על סיפון האנייה יצאה הקריאה 27 בקונגרס הציוני למוסדות היישוב לפעול להקמתה של חברת ספנות לאומית . בלוצרן התקבלה ההחלטה על הקמת המחלקה הימית — המחלקה לים לדיג, 28 בשלהי 5391ויצאה קריאה לעידוד הספנות העברית, להרחבתה ולביסוסה . הקים הוועד הלאומי ועדה לבחינת הנושא של חברת ספנות לאומית, ושם עלתה לראשונה לדיון שאלת חלוקת הסמכויות הרצויה בנושא התחום הימי בין המוסדות המייצגים את כלל היישוב, אך בשלב ההוא לא התקבלו החלטות 29 אחד הראשונים שניסה לקדם את הרעיון של חברה לאומית לספנות מעשיות . בפני מוסדות הסוכנות היה בר כוכבא מאירוביץ, מנהלה הראשון של המחלקה הימית של הסוכנות היהודית, שהעלה את הנושא מחדש בתחילת שנת 1937 . הוא סבר שהגיעה השעה לממש את ההחלטה ולהקים חברת אניות לאו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי