פעילות המחלקות הימיות

הרחבת הפעילות הימית היהודית | 209 הגדולה מבין המחלקות הימיות של אגודות הספורט השונות בתל אביב במחצית השנייה של שנות השלושים הייתה המחלקה הימית של אגודת 'הפועל', ומבין 1,572 חברים באגודה בשנת 1938 , נרשמו במחלקה הימית 145 חברים ו- 74 חברים במחלקת השחייה . הייתה זו גם המחלקה שמספר חבריה העובדים בנמל תל אביב היה הגדול ביותר מבין חברי המחלקות הימיות האחרות — כ- 60 מבין חברי המחלקה הימית של 'הפועל' עבדו בנמל 263 בתל אביב התקיימה פעילות גם ב'צופי ים', ובה היו רשומיםתל אביב . באותה עת 40 חברים וגם מהם היו אחדים שנכנסו לעבודת הנמל לענפיה השונים . היה להם צריף על שפת הירקון, ששימש מועדון הצופים, ברשותם היו כמה סירות משוטים והם עסקו בפעולות חינוכיות רבות שקשורות בים : שחייה, חתירה במשוטים, עבודות בחבל, איתות בים, מפרשים, לימוד תולדות השיט, אקלים, אוקיאנוגרפיה וחוקי הים . פעילותם הייתה בעיקר 264 גם בחיפה הייתה הפלוגה הימית שלבשבתות ואחת לשבוע גם בימי חול . אגודת 'הפועל' לגדולה מבין המחלקות הימיות השונות, ובראשית 1938 מנתה הפלוגה הזו 160 חברים שהיו מאוגדים ב- 20 קבוצות לשיט מפרשים ולשחייה . 90 חבר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי