הקמת 'נחשון', החי"ל ו'בית הספר הימי'

הרחבת הפעילות הימית היהודית | 187 בידי כמה מהמקורבים לענייני הים בקרב היישוב היהודי באותה עת . מגמה בולטת בכתיבתם הייתה הניסיון להניח תשתית היסטורית לזיקה שהתקיימה בין היהודים לבין תחומי הים השונים לאורך הדורות, וזאת כמובן על מנת להעמיק את רעיון 'כיבוש הים' כחלק מהחלוציות העברית המתחדשת ולבסס 189 את התודעה הימית המתפתחת של היישוב . בשנים הראשונות זכה החי"ל להכרה של מחלקת החינוך של הוועד הלאומי כארגון הבלעדי לניהול פעולה חינוכית ימית בין תלמידי בתי הספר . על הקשר שהתרקם בין החי"ל ובין מערכת החינוך של מוסדות היישוב ועל החשיבות שיוחסה לחינוך הימי במערכת החינוך החל מאותה עת ניתן ללמוד מחוזר שהפיצה מחלקת החינוך של כנסת ישראל למנהלי בתי הספר בדבר הפצת 'אל 190 הים' והשימוש המתבקש בו בבתי הספר הנתונים לפיקוחה : 189 כמה דוגמאות נבחרות לטענה זו : טולקובסקי, היהודים והים ; פטאי, הספנות העברית ; וידרא, הדיג בארץ ישראל ; גלברט, היהודים והספנות ; S . Tolkowsky, [ 1939 ? ] , Back to Sea, [ Haifa ? ] : Palestine Maritime League 190 י' ברמן, 'ההנהלה הזמנית של מחלקת החינוך, הוועד הלאומי לכנסת ישראל, 14 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי