קבוצות הדיג היהודיות הראשונות

רעיונות וניצנים ראשוניים לפעילות ימית יהודית | 97 152 הדיג בלבד, והם עסקו גם בעבודות נוספות, בעיקר בעונות הדיג החלשות . עם בואם של הבריטים לארץ נוצרו תנאים חדשים להתפתחות הדיג היהודי . בראשית שנות העשרים טען נחום תשבי, מזכיר המחלקה למסחר ותעשייה של ההנהלה הציונית בארץ, שהתפתחות דיג עברי היא אינטרס לאומי חיוני, ושרצוי שיהודים רבים ככל האפשר יתמחו בהקדם האפשרי במקצוע הדיג . תשבי היה מהראשונים בממסד הלאומי היהודי לזהות את הפוטנציאל הלאומי של האחיזה היהודית בים, ובדיג בפרט . הוא נימק זאת בכך שהדיג חשוב לא פחות מענפי תעשייה או חקלאות אחרים, ויש להביא בחשבון את העובדה שהגברת הפעילות בתחום הדיג תביא להקטנת היבוא ולהורדת מחירים בענף . בה במידה חשוב היה בעיניו הגורם הלאומי — לארץ יש חוף ארוך ומכאן פוטנציאל גדול להעברת סחורות ונוסעים דרך הים, אלא שהתעבורה הימית הייתה נתונה באותה עת בידי לא-יהודים בלבד . לתשבי לא היה ספק שההתפתחות העתידית של הארץ על ידי היישוב היהודי תביא להתגברות התנועה בים, ומכאן החשיבות הלאומית שבהתמחות יהודים במקצועות הים 153 השונים, ובכללם הדיג . במחצית הראשונה של שנות העשרי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי