מעורבות פועלים יהודים בבניית נמל חיפה

רעיונות וניצנים ראשוניים לפעילות ימית יהודית | 83 התעשייה שקמו בה . הקמתם של מפעלי התעשייה היהודיים שהתפתחו בעיר נבעה, בין השאר, מהמחשבה שבחיפה יוקם הנמל המרכזי של הארץ . זה אכן הפך לשער יציאה וכניסה חשוב של הארץ, ודרכו הגיעו הן עולים והן משאבים 104 שלא כנמל יפו הוותיק, שבו רבים שהיו דרושים לפיתוח היישוב היהודי . הייתה לספנים הערבים חזקה שאי-אפשר היה לדוחקם ממנה, לא נמצאו בנמל חיפה ספנים בעלי ותק וחזקה . נוסף על כך, ריבוי עבודות הפריקה במפעלים שהוקמו בצפון הארץ וההחלטה של הבריטים על הקמת הנמל החדש בחיפה הצריכו ממילא את הגדלת מספרם הצפוי של העובדים בנמל והעלו את הסיכויים של פועלים יהודים להשתלב במלאכת הסבלות . כל אלה הביאו לכך שהניסיונות הראשונים לכניסת פועלים יהודים לעבודה בנמל חיפה נעשו כבר בראשית שנות העשרים, עוד טרם הוחל בבניית הנמל החדש . היו אלה קבוצות פועלים יהודים מטעם ההסתדרות, שעסקו בנמל הישן בסבלות עצים וחומרי בניין . עמם נמנה גם הסבל ברל רפטור, שהפך באותם ימים למנהיגה של קבוצת 105 בראשית 1922 נמסר ש'זה כשנה שקבוצת פועלים הסבלים היהודים בנמל . הסתדרה בעבודת הפרוק וההטענה בנמל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי