לאומיות יהודית, הציונות והים

רקע היסטורי | 25 לאור זאת, זהותם של היהודים תוגדר גם במונחים לאומים-חילוניים ולא עוד דתיים בלבד . גישה זו המירה את התפיסה היהודית התאוצנטרית המסורתית במערכת ערכים שהעמידה במוקד את האדם ורצונותיו ועודדה את ההתייחסות 12 אחד התנאים גם לצרכיו הגופניים של הפרט, ולא רק לנפשו ותלמודו . המרכזיים לכך היה כאמור הרצון להינתק מן העבר היהודי הגלותי ולאמץ את התפיסה של 'היהודי החדש', האקטיביסט והמהפכן, כלומר לא עוד בחור ישיבה השוקד על תלמודו, המנוון וחסר הכוח, אלא צעיר בריא, אנטי-גלותי ובעל 13 ברוח חדשה זו, רכיב מרכזי בדמותו הרצויה של 'היהודי החדש' יכולת גופנית . היה שינוי היחס לגבורה וכוח, לחינוך גופני ולטיפוח ההופעה והיכולת הגופנית . באירופה של המאה התשע עשרה הופעלו החינוך הגופני והספורט הקבוצתי כאמצעי ליצירת שיתוף פעולה ורוח צוות, כמכשיר התורם לגיבוש הזהות 14 הלאומית המתפתחת, והייתה להם תרומה חשובה לחיזוק הזהות הלאומית . כפי שנראה להלן בדיון על אגודות הספורט הימיות, המחקר על אודות מקומו של הספורט בצמיחתן וגיבושן של תנועות לאומיות מלמד כי לספורט נועד תפקיד סמלי חשוב בכל הנוגע לעיצובן של זהויות לאומ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי