מבוא

14 | מבוא שנכתבו על ידי כמה מהאנשים שהיו מעורבים בהתפתחות אחד מענפי הים 6 ואחרים כתבו על האירועים השונים, שליוו את האירועים בעת התרחשותם, 7 אלה כאלה הם בגדר עדות מנקודת מבטם שנים רבות לאחר התרחשותם . אישית הנעדרת יומרה מחקרית וניתוח ביקורתי . פרסומים אחרים נכתבו על ידי בלתי מעורבים ומנקודת מבט היסטורית, דהיינו עשרות שנים לאחר ההתרחשויות ; לעתים הפירוט בהם רב והם אף נשענים על מקורות ארכיוניים, אלא שהכותבים, שאינם אמונים על הגישה המחקרית, לא ציינו את מקורותיהם בפירוט ובצורה מסודרת ולא ברור מה היה היקף התיעוד שבו השתמשו ועל אילו מסמכים ספציפיים התבססו בכתיבתם . באורח זה, כתיבתם בחלק מהמקרים 8 עולה שעד כה לא נכתב חיבור מקיף נעדרת ניתוח ביקורתי של האירועים . ואין בנמצא מחקר מנקודת מבט רחבה, בגישה ביקורתית ובהסתמך על מכלול המקורות הקיימים, המצביע על סיפור הים ומקצועות הים השונים בתולדות ההתיישבות היהודית בארץ בעת החדשה, בשנים שקדמו להקמת המדינה . המחקרים האקדמיים הקיימים הם כאמור ספורים וברובם המוחלט נקודתיים, והם עוסקים בהיבטים צרים יחסית של הנושא . הכתיבה של אלה שהיו מעורבים באירועים בעת ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי