פתח דבר

10 | פתח דבר בחינה מעמיקה של המקורות והפרסומים השונים על אודות מקומו של הים במפעל ההתיישבות היהודית החדשה בארץ הובילה אותי להחלטה למקד את המחקר על מקומו של הים ביישוב היהודי בארץ-ישראל בתקופת השלטון הבריטי בארץ . בפרק זמן זה גבר קצב העלייה היהודית לארץ, ההתיישבות היהודית בעיר ובכפר גדלה והתרחבה, השאיפה לעצמאות לאומית התעצמה, בד בבד עם המאבק הלאומי היהודי – ערבי, שהלך והחריף . אט-אט הפכו גם הים ומקצועות הים השונים לחלק במאבק זה, ומשקלם של המאבקים האידאולוגיים שהתפתחו בחברה היהודית בשנות המנדט הלך וגדל גם ביחס למקומו של הים . המחקר המוצג כאן מתמקד בארבעה תחומֵי ים — נמלים, ספנות, דיג ויישובי דייגים, חינוך ימי והכשרה ימית — וזאת מנקודת מבטו של היישוב היהודי ועל פני ציר הזמן של תקופת השלטון הבריטי בארץ . מסקנות המחקר מלמדות שלאורך התקופה חל שינוי הדרגתי ביחסו של היישוב היהודי לים ולחופיו, התגברה האחיזה החופית היהודית בו, ובתוך כך גם התפתחה תודעה ימית בקרב היישוב היהודי בארץ באותה עת . תהליכים אלה הובילו למסקנה הראשית העולה מהמחקר : החל מאמצע שנות השלושים אנו עדים לראשיתה של 'מהפכה ימית' בח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי