היהודים הופכים ל"שאלה"

רק שדרוג פורמלי ‑ משפטי מסטטוס של נתינות נחותה לסטטוס אזרחי שוויוני, אלא היא היתה גם עניין של שינוי מהותי ביחס החברה ומוסדות המדינה כלפי המיעוט היהודי המתויג והמודר . במובן זה, משמעות המונח אמנציפציה היא שינוי גורף של חיי המיעוט היהודי, ובמשמעותה זו היא הושתה במאה ה ‑ 20 גם על שאלת השחורים בארצות הברית . חזון האמנציפציה על כל רבדיו דרש היענות של היהודים, ולא תמיד היה ברור אם ברצונם לאמץ את מודל ההיטמעות שיועד להם, לכאורה, על ידי החברה והמדינה המודרנית באירופה . המציאות המודרנית חייבה אותם להיערכות מחודשת מבחינה ארגונית, זהותית, דתית, קהילתית ולאומית ואילצה אותם לאמץ עמדה אקטיבית ולהתמודד עם השאלה עד כמה הם מוכנים לוותר על סגירותם האתנו ‑ דתית ולהרחיב את המגע עם אזרחים שאינם יהודים . במצב החדש שנוצר היה על היהודים לזהות מי הם בעלי בריתם בעולם הלא יהודי ולהכריע איזו אוריינטציה תרבותית עליהם לאמץ . ברמת הפעילות הארגונית עמדה בפני היהודים השאלה איזו טקטיקת פעולה עליהם לבחור - "שקטה או 15 נוסף על כך, ניצבו היהודים בפני מציאות שחייבה הכרעהבעלת נוכחות" . בשאלה עד כמה הם מוכנים להעביר את האחרי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)