מקורות

עשייה והערכה של אמנות 319 מהדפים הפותחים של On the Modern Cult of the Factish Gods מאת ברונו לאטור ( Durham ] NC [ : Duke University Press, 2011 ) . פייר בורדייה משתמש בתפיסה של פטישיזם אמנותי כמה פעמים, לרוב בקצרה, בתוך The Rules of Art : Genesis and Structure of the Literary Field Stanford ] CA [ : Stanford University ( Press, 1996 ) . הפרסומים הבאים מצוטטים גם הם : Karl Marx, Capital . A Critique of Political Economy ) Volume 1 ( . Harmondsworth : Penguin, 1976, pp . 164 - 165 ; Max Horkheimer and Theodor W . Adorno, Dialectic of Enlightenment . New York ) NY ( : Herder and Herder, 1972, p . 230 ; and Walter Benjamin, “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction“, p . 231 . האמן כמחבר – סובייקט ההבדלה בין חברי היסוד לצוות התומך נוסחה ויושמה על ידי הווארד בקר ( Becker ) בספרו Berkeley ] CA [ : University ( Art Worlds of California Press, 1982, pp . 77 - 92 ) . What is an Author “ ? “ של מישל פוקו הודפס מחדש בתוך . 2 Essential Works London : Penguin, 2000, pp . ( Aesthetics ...  אל הספר
הוצאת אסיה