האופי הווירטואלי של המחול: הנחות והיפותזות בסיסיות