מנהיגה ללא גבולות הנרייטה סאלד

דבורה הכהן מנהיגה ללא גבולות הנרייטה סאלד • ביוגרפיה עם עובד . ספריית אופקים דבורה הכהן מ נ הי ג ה לל א ג ב ו ל ו ת הנרייטה סאלד ביוגרפיה דבורה הכהן מנהיגה ללא גבולות הנרייטה סאלד ביוגרפיה ס פ ר י י ת א ו פ ק י ם ה ו צ א ת ע ם ע ו ב ד Dvora Hacohen To Rep air a Broken Wo r l d The Life of Henrietta Szold עורך הספרייה : א ל י שא לתי א ל הספר ראה אור בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאומנות ובסיוע מכון הקרן הקיימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות כל הזכויות לספר זה בעברית שמורות למחברת ולהוצאת ספרים עם עובד בע״מ . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לבצע בפומבי, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי — אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר — את החומר שבספר זה או חלק ממנו . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה או בחלק ממנו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מהמו"ל, שתינתן מראש ובכתב . © הוצאת ספרים עם עובד בע"מ, תל אביב נסדר ב"א . אורן הפקות דפוס", תל אביב נדפס בתשע"ט בדפוס קורדובה, חולון All rights reserved Am Oved Publishers Ltd . Tel Aviv 2019 © Printed in Israel • ISBN 978 - 965 - 13 -...  אל הספר
עם עובד